Zabezpečovací systémy

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)

Elektronická zabezpečovací signalizace je komplexem technického zařízení řešícího otázky zabezpečení majetku, osob a informací. Technologie signalizují nežádoucí vniknutí do střeženého objektu či detekují nežádoucí pohyby osob v rámci zabezpečených prostor. Včasným spuštěním zabezpečovací signalizace jsou eliminovány následné materiální a jiné škody.

Při návrhu elektronického zabezpečovacího systému využíváme nejen kvalitní systémy ale především zkušenosti našich pracovníků z návrhů rozsáhlých bezpečnostních systémů integrovaných do složitějších celků. Vždy bereme v úvahu fakt, že pouze jednoznačná spolehlivost systému zhodnotí vloženou počáteční investici.

Elektronická požární signalizace (EPS)

Systémy elektronické požární signalizace zabezpečují správnou a včasnou detekci požáru, jeho lokalizaci, akustické vyhlášení a předání informací o vzniku požáru. Informace o vzniku požáru jsou předány na zvolené místo se stálou službou nebo mohou být předány přímo na jednotku hasičů zajišťujícím represivní zásah. Systémy se skládají z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor o vzniku požáru.

EPS je dnes neodmyslitelnou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Předností námi montovaných systémů je jejich kvalita, spolehlivost a účelnost. Jen kvalitní a funkční systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám, které by případný požár mohl způsobit a zároveň předchází finančním ztrátám z důvodu nesprávné detekce vzniku požáru.

Elektronické kontroly vstupu (EKV)

Elektronické kontroly vstupu mají své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Slouží k identifikaci vstupujících osob, k odblokování tedy otevření vstupu pro autorizované osoby a naopak k zamezení vstupu nepovolaným osobám. Identifikace osob se provádí prostřednictvím bezkontaktního nebo biometrického elektronického systému a identifikačního klíče - elektronického čipu v kartě nebo přívěsku. Tento princip kontroly v sobě slučuje unikátní kombinaci zabezpečení a pohodlí.

EKV může být doplněn softwarovými moduly: evidence docházky zaměstnanců, objednáváním a výdejem stravy, platebními terminály, sledováním pohybu osob v objektu, řízením přístupu na parkoviště, evidencí návštěv, ovládáním kopírovacích strojů a pod.

Kamerové systémy (CCTV, MKDS)

Kamerové systémy se již staly nedílnou součástí moderních bezpečnostních technologií. V dnešní době bývají kamerové systémy často doplňkem a podporou Elektronické zabezpečovací signalizace případně Elektrické požární signalizace. Používají se především v prostředí, kde je nutné mít přehled o dění v daných prostorách a kde lze předpokládat nežádoucí vniknutí do objektu nebo jiné vandalismy. Na základě následné analýzy archivovaných informací dochází ke zvýšené pravděpodobnosti dopadení pachatelů přestupků a trestních činů.

Vypovídací hodnota uložených dat nebude vysoká, pokud bude signál i z té nejlepší kamery uložen na nevhodném médiu. Ideálním a moderním zařízením pro záznam, zobrazení a zprávu událostí jsou digitální záznamová zařízení, která jsou zpravidla postavena na základě PC technologie průmyslových počítačů s ukládáním obrazu inteligentními kompresními metodami na harddisk. Novým trendem v oblasti CCTV jsou IP technologie.

Pro návrh a instalace používáme ověřené technologie, které splňují nejnáročnější požadavky na spolehlivost, snadnou obsluhu, cenu a integraci s dalšími systémy.

Městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS)

Jsou již běžnou součástí bezpečnostních a kontrolních systémů měst a obcí a slouží jako účinný prostředek ke znesnadňování podmínek pro páchání trestné činnosti. MKDS mají díky svému trvalému dohledu nad místy se zvýšenou koncentrací osob nebo nad místy s častými problematickými dopravními situacemi či pouličními přestupky (křižovatky, parkoviště, náměstí, nádraží…) i odstrašující psychologický efekt na chování občanů.

Perimetrické systémy

K dokonalému integrovanému systému ochrany objektů patří systémy perimetrického střežení. Jedná se o zvláštní druh pro střežení obvodu rozsáhlých areálů a komplexů budov, jako jsou rozvodny, energetické podniky, vojenské objekty, skladové areály, letiště a velké průmyslové objekty. Perimetrické systémy jsou schopny na základě venkovních duálních infrabariér, mikrofonních či zemních kabelů zachytit narušitele ještě před vlastním vniknutím do střeženého prostoru. Tímto poskytují bezpečnostním složkám větší časový interval k provedení zásahu. Principů a možností nasazení perimetrické ochrany je více a vhodnost jejich aplikace vždy posuzujeme v závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu. Nejvyšší efektivity pro střežení ploch je dosahováno kombinací perimetrického systému se systémem kamerovým.

Evakuační rozhlas (ER)

Systém slouží k řízené evakuaci osob ze zabezpečeného objektu při vzniku ohrožení a dále také k profesionálnímu ozvučení. Evakuační rozhlas se využívá ve veřejných prostorách – ve školách, úřadech, bankách, administrativních budovách, zdravotních zařízeních, zábavních centrech, letištích, atd., jednak k upozornění na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie (vody, plynu…), výpadky elektrické energie, živelné pohromy a mimo výše uvedené i k vysílání audio reklamních spotů, zábavných programů, hudby a k příležitostním hlášením.

Evakuační rozhlas bývá integrován spolu s elektronickými zabezpečovacími a protipožárními systémy pro koordinaci činnosti v případě požárů nebo jiných nebezpečí.

Mechanické zábranné prostředky (MZP)

Do skupiny mechanických zábranných prostředků patří zařízení určená ke zvýšení bezpečnosti objektu nebo komfortnosti obsluhy. Základní funkcí těchto prostředků je vytvoření pevné překážky proti násilnému vniknutí osob a zabránění znehodnocení nebo krádeže předmětů, zařízení či informací.

Do skupiny MZP patří pevné a přenosné úschovné objekty, jako jsou trezory, bezpečnostní zavazadla, které rozdělujeme do tříd dle bezpečnostních standardů. Dále sem patří bezpečnostní dveře, mříže, rámy, turnikety, skleněné výplně, bezpečnostní folie a další prostředky na zabezpečení vstupů, průchodů či průlezů.

Při navrhování systému mechanických zábran dbáme nejen na vhodné technické řešení ale i na potřebný bezpečnostní stupeň splňující klasifikaci dle NBÚ.

Bezpečnost sítí

Pro udržení a posilování úrovně bezpečnosti informačních systémů je výchozím bodem znalost objektivního stavu bezpečnosti počítačového systému. Nabízíme analýzu firemního systému s dodáním protokolu o rizikovosti každého testovaného aspektu, o bezpečnostních incidentech a identifikovaných slabých místech. Následně navrhneme organizačních opatření se změnou IT infrastruktury a dalších kroků k posílení bezpečnosti při provozech s utajovanými skutečnostmi. Nabízíme aktualizaci a komplexní přepracování bezpečnostních dokumentací. V souladu s legislativou také zajistíme implementaci systémů elektronického podpisu.